Schroniska


Regulamin

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Zaginionezwierzaki.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Zaginionezwierzaki.pl.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Zaginionezwierzaki.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

1. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące znalezienia lub zaginięcia zwierzęcia zamieszczane w Serwisie ZaginioneZwierzaki.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

2. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

3. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu ZaginioneZwierzaki.pl;

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan znalezienia lub poszukiwania zwierzęcia, której Ogłoszenie dotyczy.

3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu ZaginioneZwierzaki.pl zamieszczany jest numer telefonu ogłoszeniodawcy lub formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Serwisu ZaginioneZwierzaki.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do zwierzęcia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności: jego rasa, płeć, stan zdrowia, miejsce znalezienia lub zaginięcia. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem ZaginioneZwierzaki.pl.

6. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta

7. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami.

8. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie ZaginioneZwierzaki.pl.

9. Utworzenie Konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na odpowiedniej stronie serwisu ZaginioneZwierzaki.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, na podany przez Użytkownika adres email, Serwis ZaginioneZwierzaki.pl wysyła email (z linkiem aktywacyjnym) celem aktywacji konta.

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie ZaginioneZwierzaki.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu ZaginioneZwierzaki.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe)

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie ZaginioneZwierzaki.pl rozpoczyna się po akceptacji przez administratora serwisu Zaginionezwierzaki.pl i trwa 90 dni.

3. Za pomocą formularza Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu ZaginioneZwierzaki.pl.

4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać odnośników (linków) do innych serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały treści takie jak w poprzednim zdaniu mogą być usunięte.

5. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o tematyce innej niż zaginięcie lub znalezienie zwierzęcia. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały treści inne niż w poprzednim zdaniu mogą być usunięte.

1. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

2. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników

3. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa

4. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem

5. Serwis ZaginioneZwierzaki.pl nie odpowiada za składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji